GAMA’danAL Üyelik Sözleşmesi ve Elektronik Siparişlerle Alakalı Genel Şartlar

Üyelik Sözleşmesi


1. TARAFLAR
 1.1. İşbu [GAMA’danAL Sitesi Üyelik Sözleşmesi ve Elektronik Siparişlerle İlgili Genel Şartlar] (“SÖZLEŞME”) ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Dağıstan Cad. No: 17 Sincan / ANKARA adresinde mukim GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş. (“GAMA”) ile www.gamadanal.com internet sitesine (“SİTE”) üye olan kişi (“MÜŞTERİ”) arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.
 1.2. İşbu SÖZLEŞME kapsamında GAMA ile MÜŞTERİ ayrı ayrı “Taraf”; birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.
2. KONU VE KAPSAM
 2.1. İşbu SÖZLEŞME’nin konusu; SİTE’nin kullanımına, üyelik şartlarına, SİTE üzerinden gerçekleştirilecek satın alma ve kiralama gibi elektronik siparişlere ve işlemlere ilişkin hüküm ve koşulların düzenlenmesidir.
 2.2. İşbu SÖZLEŞME elektronik siparişlerle ilgili genel şartları düzenlemekte olup ÜRÜNLER ve siparişlerle ilgili detaylar ve özel şartlar SİTE’de ayrıca belirtilecektir.
3. TANIMLAR VE YORUM KURALLARI
 3.1. İşbu SÖZLEŞME’de aksi açıkça belirtilmedikçe SÖZLEŞME’de ve/veya SİTE’de kullanılan aşağıdaki tanımlar karşılarındaki açıklamayı ifade eder:
  GAMA : GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş.
  GİZLİ BİLGİ İşbu SÖZLEŞME’nin 14.1. maddesinde kendisine verilen anlam
  İŞ GÜNÜ : Bankaların Türkiye’de hizmet vermeye yetkili olduğu Cumartesi ve Pazar dışında kalan takvim günleri
  KDV : Katma Değer Vergisi
  MÜCBİR SEBEP : GAMA’nın kontrolü dışında gelişen, GAMA tarafından önlenemeyen ve GAMA’nın işbu SÖZLEŞME’deki yükümlülüklerini kısmen, tamamen ya da zamanında yerine getirmesini imkânsızlaştıran haller
  MÜŞTERİ : SİTE’ye üyelik yaptırarak SİTE üzerinden ticari amaçla ürün satın alan ve/veya kiralayan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki tanımlı anlamıyla tüketici olmayan gerçek veya tüzel kişiler
  SİTE : www.gamadanal.com internet sitesi
  SÖZLEŞME : GAMA’danAL Sitesi Üyelik Sözleşmesi ve Elektronik Siparişlerle İlgili Genel Şartlar
  TCMB : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
  TL veya TÜRK LİRASI : Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal para birimi
  ÜRÜNLER : SİTE üzerinden satılan ve/veya kiralanan sıfır veya ikinci el ürünler
 3.2. İşbu SÖZLEŞME’de aksi açıkça belirtilmedikçe:
  a. SÖZLEŞME’de kullanılan ifadelerin çoğul halleri tekil hallerini de ve tekil halleri çoğul hallerini de içermektedir.
 b. Herhangi bir sözleşme veya benzeri belgeye yapılacak atıflar varsa bunların eklerini ve yapılan tadillerini de kapsar biçimde yorumlanacaktır.
 c. SÖZLEŞME’yi tamamlayan ve SÖZLEŞME’nin eki olarak tanımlanan belgeler SÖZLEŞME’nin ayrılmaz parçalarıdır ve SÖZLEŞME gibi hüküm doğururlar.
 d. SÖZLEŞME’de yer alan bölüm, madde ve ek başlıkları, yalnızca atıf kolaylığı amacıyla kullanılmış olup metinle birlikte yorumlanacaktır.
 e. SÖZLEŞME’de yer alan gün, ay ve yıl ibareleri; takvim günü, takvim ayı ve takvim yılı olarak kabul edilecektir.
4. SİTE’YE ÜYELİK KOŞULLARI VE SİTE KULLANIM ŞARTLARI
 4.1. SİTE, yalnızca ticari amaçla faaliyet gösteren kişilere açık olup 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki tanımlı anlamıyla tüketici olan kişilerin üyeliğine ve kullanımına açık değildir.
 4.2. MÜŞTERİ, üyelik kaydını tamamlamakla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılan bilgilendirmeler başta olmak üzere SİTE’deki tüm bilgilendirmeleri okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.
 4.3. GAMA, zaman zaman MÜŞTERİ’den üyelikle ilgili olarak ilave bilgi ve belge talep edebilir.
 4.4. GAMA önceden herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın MÜŞTERİ’nin üyeliğini askıya alabilir veya sona erdirebilir; ancak askıya alma veya sona erdirme tarihinde MÜŞTERİ’nin parasını ödemiş olduğu siparişleri teslim edilir.
MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 5.1. MÜŞTERİ;
  a. Üyelik kaydını yaptırırken beyan ettiği bilgi ve belgelerin tam, doğru ve hukuka uygun olduğunu,
  b. SİTE üzerinden herhangi bir işlem gerçekleştirirken, herhangi bir aşamada beyan ettiği bilgilerin tam, doğru ve hukuka uygun olduğunu,
  c. GAMA’nın MÜŞTERİ tarafından sunulan bilgi ve belgelerin ve içeriklerinin doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu araştırmak ve/veya denetlemekle yükümlü olmadığını,
  d. Daha önce sunduğu bilgi ve belgelerin değişmesi halinde değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) İŞ GÜNÜ içerisinde bu bilgileri SİTE üzerinden güncelleyeceğini ve gerekmesi halinde aynı süre içerisinde GAMA’yı yazılı olarak bilgilendireceğini,
  e. Eksik, hatalı ve/veya hukuka aykırı olarak beyan ettiği ya da zamanında güncellemediği bilgi ve belgeler nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarardan sorumlu olacağını,
  f. SİTE’yi kullanırken kendisine uygulanabilir yürürlükteki mevzuat ile işbu SÖZLEŞME’de ve/veya SİTE’de belirtilen kurallara ve bunlara ilaveten GAMA tarafından zaman zaman MÜŞTERİ’ye yazılı olarak gönderilebilecek kurallara uyacağını; bunlara uymaması nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarardan sorumlu olacağını,
  g. GAMA’nın MÜŞTERİ’ye, SİTE’ye üye olduğu sürece ve SİTE’deki üyeliğinin sona ermesi halinde de elektronik ticari iletiler gönderebileceğini, bu iletileri almak istemediğinde bu yöndeki açık talebini yazılı olarak GAMA’ya iletmesi gerektiğini,
  h. SİTE’nin ve SİTE’deki yazılımların GAMA’ya ait olduğunu, bunlara ilişkin telif haklarının GAMA’ya ait olduğunu ve yazılım içeriklerinin fikri ve sınai haklar kapsamında korunduğunu, yazılımları hiçbir şekilde kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, değiştirmeyeceğini ve diğer bir amaçla kullanmayacağını,
  i. SİTE’nin güvenliğini ve işleyişini olumsuz etkileyebilecek doğrudan veya dolaylı herhangi bir işlemde bulunmayacağını, bulundurtmayacağını,
  j. SİTE üzerinden gerçekleştirdiği her türlü işlemde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
  k. SİTE’deki MÜŞTERİ tarafından yapılan tüm işlemlerin MÜŞTERİ yetkilisi tarafından gerçekleştirildiğini/gerçekleştirileceğini, GAMA’ya sunmuş olduğu iletişim bilgi ve kanallarının yalnızca MÜŞTERİ’ye ait ve yalnızca MÜŞTERİ’nin kontrolü altındaki iletişim bilgi ve kanalları olduğunu, bu bilgilerin doğruluğunu, bunların MÜŞTERİ’ye ait olmamasından veya yetkisiz kişilerce kullanılmasından kaynaklanabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olacağını,
  l. GAMA’nın MÜŞTERİ’nin SİTE’deki işlemlerini izleyip, denetleyebileceğini ve kayıt altına alabileceğini ve gerektiğinde bu kayıtları ve MÜŞTERİ’nin SİTE’deki diğer bilgi ve belgelerini ilgili mevzuat uyarınca yetkili makamlarla ve/veya SİTE’deki faaliyetlerle bağlantılı olarak GAMA’nın iştirakleri, bağlı ortaklıklar da dahil tüm grup şirketleri, ortakları, danışmanları, çalışanları, müşavirleri, direktörleri ve yöneticileriyle paylaşabileceğini,
  m. GAMA’nın güvenlik, güncelleme, bakım, hukuki zorunluluk vb. sebeplerle önceden herhangi bir bildirimde bulunmadan SİTE’ye erişimi engelleyebileceğini ve/veya geçici süreyle askıya alabileceğini,
  n. GAMA’nın SİTE’ye erişimde meydana gelebilecek geçici veya kalıcı herhangi bir engellemeden, SİTE’deki arızalardan, aksaklıklardan, yavaşlıklardan ve diğer olumsuzluklardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluğunun bulunmadığını,
  o. GAMA’nın herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve gerekçe göstermeksizin SİTE’deki ÜRÜNLER’e ilişkin önceki ilanları, sayfaları ve içerikleri kaldırma hakkına sahip olduğunu,
  p. MÜŞTERİ’nin yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle GAMA’nın maruz kalabileceği her türlü zararı GAMA’nın ilk yazılı talebi üzerine derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5.2. MÜŞTERİ, SİTE üzerinden aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:
  a. Üyelik yaptırılması ve üyelik bilgilerinin değiştirilmesi ve/veya güncellenmesi,
  b. ÜRÜNLER ile ilgili teknik ve ticari bilgilerin incelenmesi,
  c. SİTE ve ÜRÜNLER ile ilgili güncel şartların ve duyuruların incelenmesi,
  d. ÜRÜNLER’in satın alınması ve/veya kiralanması için sipariş verilmesi,
  e. Siparişlerle ilgili hazırlık, üretim, son durum, teslimat vb. süreçlerin takibi,
  f. Siparişlerle ilgili ödeme işlemleri,
  g. ÜRÜNLER’in iade ve değişim işlemleri,
  h. Fatura işlemleri
  i. MÜŞTERİ’ye gönderilen mesaj, bildirim, duyuru vb. iletilerin takibi
6. GAMA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 6.1. SİTE’deki ÜRÜNLER’in, fiyatları ve özellikleri de dahil olmak üzere bilgilerinde herhangi bir hata ve/veya eksiklik olması halinde GAMA önceden herhangi bir bildirimde bulunmadan bu bilgileri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir. MÜŞTERİ tarafından sipariş edilen ÜRÜNLER’in bilgilerinde siparişten sonra hata ve/veya eksiklik tespit edilmesi halinde GAMA söz konusu hatayı düzelterek ve/veya eksikliği tamamlayarak ÜRÜNLER’i teslim edebilir veya siparişi iptal ederek, ödenmiş sipariş tutarını MÜŞTERİ’nin hesabına iade edebilir.
 6.2. GAMA, referans kolaylığı olması için veya diğer amaçlarla MÜŞTERİ’nin SİTE üzerinden GAMA’nın kontrolünde olmayan başka web sitelerine veya içeriklerine linkler vererek geçişini sağlayabilir. Bu linkler söz konusu web sitesini veya içeriğini destekleyici nitelikte olmadığı gibi, web sitelerinin ve içeriklerinde yer alan bilgilere veya söz konusu web sitelerinin işleyiş ve idaresine yönelik herhangi bir taahhüt veya garanti niteliği taşımaz. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler ile bu portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında GAMA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 6.3. MÜŞTERİ herhangi bir borcunu vadesinde ödemediği takdirde, vadesi gelmemiş diğer tüm borçları da muaccel hale gelir. GAMA, herhangi bir bildirimde bulunmaya ve önel vermeye gerek olmaksızın muaccel hale gelmiş olan tüm alacağını faizi ve her türlü yasal masraf ve avukatlık ücreti ile birlikte tahsil edebilir.
 6.4. GAMA’nın işbu SÖZLEŞME kapsamında herhangi bir hakkını kullanmaması veya bir yükümlülüğün yerine getirilmesini istememesi, GAMA’nın ileri bir tarihte aynı hakkı kullanma veya ifayı talep etme hakkını etkilemeyecek ve hiçbir şekilde GAMA’nın bu haktan feragat ettiği manasında yorumlanmayacaktır.
7. SİPARİŞ VERME
 7.1. MÜŞTERİ, SİTE’deki ÜRÜNLER’i, satış ve/veya kiralamaya ilişkin şartları, fiyat bilgilerini ve diğer tüm bilgilendirmeleri inceleyerek sepete ekleme yöntemi ile sipariş oluşturabilir ve ödemeyi SİTE üzerinden aracı şirketler aracılığıyla yapabilir.
 7.2. SİTE’de belirtilen fiyatlar aksi açıkça belirtilmedikçe peşindir ve KDV ile diğer vergiler hariç fiyatlardır. SİTE’de belirtilen fiyatlara kargo masrafları dahil değildir.
 7.3. MÜŞTERİ’nin siparişinin GAMA tarafından onaylanması halinde sipariş detayları SİTE üzerinden MÜŞTERİ’ye gönderilir.
 7.4. MÜŞTERİ tarafından yapılacak ödemeler ve MÜŞTERİ’ye yapılabilecek iadeler nedeniyle bankalarca talep edilecek her türlü ücret, masraf, komisyon ve diğer tutarlardan MÜŞTERİ sorumludur.
 7.5. MÜŞTERİ’nin siparişleri için iptal, iade vb. süreçler de dahil olmak üzere GAMA ve/veya MÜŞTERİ tarafından yapılacak her türlü kargo masrafından MÜŞTERİ sorumludur.
 7.6. Aracı kuruluşlar nedeniyle ödemelerle ilgili meydana gelebilecek aksaklıklardan ve ortaya çıkabilecek zararlardan GAMA sorumlu değildir.
 7.7. Gerekmesi halinde GAMA, Taraflar arasında imzalanması gereken diğer belgeleri MÜŞTERİ’ye ayrıca yazılı olarak iletebilir ve gerekli tüm belgeler Taraflarca imzalanana kadar siparişi onaylamayabilir ve/veya ÜRÜNLER’in teslimatını bekletebilir.
 7.8. MÜŞTERİ, ÜRÜNLER ve/veya siparişle ilgili bir sorun yaşaması halinde SİTE’deki iletişim bilgileri aracılığıyla GAMA ile iletişime geçebilir.
8. SİPARİŞ İPTALİ
 8.1. GAMA, ÜRÜNLER’i SİTE üzerinden teşhir etmekle, bu ÜRÜNLER’in stokta bulunduğunu taahhüt etmiş sayılmaz ve MÜŞTERİ’nin siparişinin ardından ÜRÜNLER’in stokta bulunmadığı anlaşılırsa ÜRÜNLER’in teslimatını yapmayabilir ve siparişi iptal ederek ödenmiş sipariş tutarını MÜŞTERİ hesabına iade edebilir.
 8.2. GAMA, MÜŞTERİ’nin işbu SÖZLEŞME’de belirtilen yükümlülüklerini ve/veya ÜRÜNLER’in siparişine ilişkin diğer yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde siparişleri iptal etme hakkına sahiptir. Bu sebeple ortaya çıkabilecek her türlü zarardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır.
 8.3. MÜCBİR SEBEP halinde, GAMA ÜRÜNLER’in teslimatını erteleyebileceği gibi, siparişi kısmen veya tamamen iptal edebilir. Siparişin tamamen iptali halinde ödenmiş sipariş tutarının tamamı; kısmen iptali halinde ise ödenmiş sipariş tutarının ilgili kısmı MÜŞTERİ’nin hesabına iade edilir.
 8.4. MÜŞTERİ, MÜCBİR SEBEP ya da başka bir sebeple ÜRÜNLER’in teslimatında meydana gelebilecek gecikmeler ve/veya sipariş iptalleri nedeniyle GAMA’dan doğrudan veya dolaylı zararlar da dahil olmak üzere herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
9. SİPARİŞ ÜZERİNE ÜRETİM
 9.1. ÜRÜNLER’in bir kısmının stoktan satışı yapılırken bir kısım ÜRÜNLER ise sipariş üzerine üretilerek MÜŞTERİ’ye ulaştırılır. Buna ilişkin bilgiler ve ÜRÜNLER’in yaklaşık üretim ve teslimat bilgileri ÜRÜNLER’in ilgili sayfalarında belirtilebilir.
10. SİPARİŞ TESLİMİ VE İADE
 10.1. Aksi Taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmadıkça ÜRÜNLER’in teslimatı aracı taşıma şirketleri aracılığıyla MÜŞTERİ’nin SİTE’de sipariş verirken belirttiği adresine yapılır.
 10.2. MÜŞTERİ’nin eksik ve/veya hatalı adres bilgisi vermesi nedeniyle geciken ve/veya iptal olan teslimatlardan ve diğer sorunlardan kaynaklanan her türlü zarardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır.
 10.3. MÜŞTERİ, belirtilen adreste bulunamaması nedeniyle teslim edilemeyen ürünlerinin en geç 3 (üç) İŞ GÜNÜ içerisinde iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ilgili kargo şirketinin kargo takip sistemlerinden ve iletişim kanallarından teslimatla ilgili güncel bilgileri takip etmek ve bunlara uygun hareket etmek MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.
 10.4. ÜRÜNLER’in MÜŞTERİ tarafından belirtilen adrese gönderilmesine rağmen MÜŞTERİ’nin herhangi bir nedenle ÜRÜNLER’i teslim almaması ve/veya MÜŞTERİ tarafından kargo ücretinin ödenmemesi, adresinde bulunamaması gibi herhangi bir nedenle teslimatın MÜŞTERİ’ye yapılamaması halinde doğabilecek her türlü masraftan ve GAMA’nın uğrayabileceği tüm doğrudan ve dolaylı zararlardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır.
 10.5. MÜŞTERİ, ÜRÜNLER’i teslim almadan önce gerekli kontrolleri yaparak ÜRÜNLER’de herhangi bir hasar ya da eksik bulunup bulunmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ tarafından bu yönde gerekli kontrol yapılmadan ve herhangi bir ihtirazi kayıt düşülmeden ÜRÜNLER’in teslim alınması halinde MÜŞTERİ bu sebeple GAMA’nın MÜŞTERİ’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder ve GAMA’ya karşı herhangi bir talep ileri süremez. MÜŞTERİ tarafından bu yönde gerekli kontrol yapılmadan ve herhangi bir ihtirazi kayıt düşülmeden ÜRÜNLER’in teslim alınması halinde bu sebeple GAMA’nın uğrayabileceği zararlardan ve hak kayıplarından MÜŞTERİ sorumlu olacaktır.
11. GARANTİ
 11.1. Garantiye ilişkin hususlara SİTE’de de ayrıca yer verilebilir veya garanti bilgileri MÜŞTERİ’ye yazılı olarak gönderilebilir.
 11.2. MÜŞTERİ GAMA tarafından kendisine gönderilen garanti koşullarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, ÜRÜNLER’in garanti koşullarına uygun hareket etmemesi halinde oluşabilecek hasarlar nedeniyle herhangi bir talepte bulunamaz.
12. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI
 12.1. MÜŞTERİ, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen hak ve menfaatlerini, sorumluluklarını ya da borçlarını GAMA’nın önceden yazılı onayını almaksızın kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir, temlik ve nakil edemez.
13. DELİL SÖZLEŞMESİ
 13.1. MÜŞTERİ, işbu SÖZLEŞME’den ve/veya SİTE üzerinden gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklarda GAMA’nın SİTE üzerinde, kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, iletilerin, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi kapsamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
14. GİZLİLİK
 14.1. “GİZLİ BİLGİ” terimi, müşteri listelerine, fiyat listelerine veya fiyatlandırma yapılarına ilişkin bilgiler; satış ve pazarlama bilgileri, müşteri kazanmak için şirket içinde geliştirilen yöntemler, iş veya pazarlama planları, projeksiyonlar, anlaşmalar, Taraflar’ın veri tabanında bulunan bilgiler, yönetimsel ve organizasyonel yapılar, kazançlar ve diğer finansal bilgiler ve planlar dâhil olmak üzere çalışanlara veya yöneticilere ait bilgiler, mevcut veya gelecekteki ürünler, hizmetler veya araştırmalara ilişkin teknik veya bilimsel bilgiler, know-how, hizmetler, yazılımlar, stratejiler, analizler, bulgular, raporlar, çizimler, planlar, gizlidir ibaresini (veya benzeri ifadeyi) taşıyan sair her türlü doküman veya diğer Taraf’a gizli olduğu bildirilen veya Taraflar’ın makul bir biçimde diğer Taraf’ca gizli olarak değerlendireceğini tahmin edebileceği bilgiler, Taraflar’a ilişkin ya da ait olan her türlü kişisel ve kişisel olmayan bilgiler veya iş ve ticaret sırları ve bunlar gibi bilgiler anlamına gelir. MÜŞTERİ’nin üyelik bilgileri, SİTE üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili oluşturulan ve üçüncü kişilere açık olmayan bilgi ve belgeleri de Taraflarca GİZLİ BİLGİ olarak kabul edilecektir.
 14.2. MÜŞTERİ, GİZLİ BİLGİ’leri işbu SÖZLEŞME uyarınca yapması gereken işlerin amacı dışında kullanamaz, dağıtamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, elektronik ve sair hiçbir format veya şekilde transfer edemez, gerçek veya tüzel üçüncü kişilere aktaramaz. MÜŞTERİ, SİTE’yi kullanırken ve borçlarını ifa ederken, MÜŞTERİ adına herhangi bir ticari bilgi veya veri alması, toplaması, işlemesi ve üçüncü gerçek veya tüzel kişilere göndermesi gerektiği durumlarda, bu bilgileri veya verileri sadece GAMA tarafından istenilen şekilde ve belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanmayı, GAMA’nın bu konudaki yazılı talimatları dışında hiçbir şekilde kullanmamayı, üçüncü kişilere aktarmamayı ve bu kapsamda bilgiye erişim, veri korumasıyla ilgili her türlü mevzuata, düzenleme veya bunlara ilişkin değişikliklere uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 14.3. MÜŞTERİ, GİZLİ BİLGİ’nin yetkili olmayan üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi halinde, ihlali öğrendiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) gün içerisinde GAMA’yı yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
15. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 15.1. Taraflar, diğer Taraf ile paylaşılan kişisel veri niteliğindeki bilgiler açısından veri sorumlusu sıfatına sahip olduklarını, ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü tam olarak yerine getirdiklerini, gerekli olması halinde bu kişisel verilere ilişkin ilgili kişilerden açık rıza aldıklarını, (i) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve (ii) Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi’nin 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü (“Genel Veri Koruma Tüzüğü”) gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin kendisine uygulanabilir mevzuattaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiklerini kabul ve beyan eder.
 15.2. Taraflar, aynı zamanda, diğer Taraf’ın kendisi ile paylaştığı kişisel veriler bakımından da (i) Kanun ve (ii) Genel Veri Koruma Tüzüğü gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin kendilerine uygulanabilir mevzuattaki tüm yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 15.3. Taraflar, bu kapsamda çalışanlar, danışmanlar ve sair ilişkili üçüncü kişilerden gelecek her türlü taleplerde diğer Taraf’ın uğrayacağı zararı veya yapacağı masrafları karşılamakla yükümlüdür.
YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ
 16.1. MÜŞTERİ, yolsuzluğun ve rüşvetin önlenmesi için gerekli ve makul tüm önlemleri almayı taahhüt eder.
 16.2. MÜŞTERİ, (i) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, (ii) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, (iii) 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun, (iv) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, (v) 1977 tarihli ABD Yabancı Yolsuz Faaliyetler Kanunu, (vi) Birleşik Krallık Rüşvet Kanunu ve (vii) OECD Yabancı Kamu Görevlisine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi de dâhil olmak üzere her türlü yolsuzluğun önlenmesi mevzuatına ve GAMA’nın İş Ahlakı Kuralları’na uyacağını taahhüt eder.
 16.3. GAMA’nın, MÜŞTERİ’nin yolsuzluğun önlenmesine ilişkin mevzuatı ihlal ettiğinden şüphelenmesi halinde, GAMA MÜŞTERİ’yi denetçilerle denetleme (bağımsız veya değil) ve gerekli duyduğu belgeleri talep etme hakkına sahiptir. Olası bir denetlemede GAMA’nın etkili bir denetleme gerçekleştirebilmesi için MÜŞTERİ gerekli olan tüm yardımı ve kolaylığı GAMA’ya sağlayacaktır.
 16.4. MÜŞTERİ’nin bu maddeyi ihlal etmesi halinde, MÜŞTERİ bu ihlal nedeniyle GAMA’nın uğradığı her türlü zararı tazmin edecektir.
17.FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
 17.1. SİTE ve SİTE’nin kaynak kodları dahil tüm unsurları üzerindeki fikri mülkiyet hakkı başta olmak üzere, her türlü hak ve menfaat GAMA’ya aittir. SİTE’deki her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin ve SİTE’deki yazılımların çoğaltılması, kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve kullanılması yasaktır. SİTE’nin MÜŞTERİ tarafından ziyaret edilmesi veya kullanılması veya işbu SÖZLEŞME’de yer alan hiçbir hüküm MÜŞTERİ’ye kısmen ya da tamamen herhangi bir hak, mülkiyet ve menfaat tanındığı şeklinde yorumlanamaz.
 17.2. GAMA’nın yazılı izni olmaksızın MÜŞTERİ; GAMA’nın, GAMA grup şirketlerinin ve iştiraklerinin ticaret unvanlarını, markalarını, patentlerini, logolarını, tasarımlarını, alan adlarını ve işletme adlarını hiçbir şekilde kullanamaz ve GAMA’yı referans olarak gösteremez.
18. ORTAKLIK TEŞKİL ETMEME
 18.1. İşbu SÖZLEŞME kapsamındaki hiçbir hüküm ve/veya SİTE’den sunulan herhangi bir hizmet GAMA ile MÜŞTERİ arasında ortaklık, joint venture veya herhangi bir iş anlaşması teşkil etmeye, herhangi bir tarafı diğerinin temsilcisi olarak atamaya veya herhangi bir tarafı diğerinin nam ve hesabına herhangi bir taahhütte bulunma hususunda yetkilendirmeye ya da GAMA’yı ileride herhangi bir anlaşma imzalama yükümlülüğü altına sokmaya yönelik değildir.
VERGİ, RESİM, HARÇ VE SAİR MASRAFLAR
 19.1. İşbu SÖZLEŞME ile MÜŞTERİ’nin SİTE üzerinden vereceği her türlü siparişe ilişkin doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve sair masrafların tamamı MÜŞTERİ’ye aittir.
20. TEBLİGAT
 20.1. İşbu SÖZLEŞME kapsamında her türlü bildirim yazılı olarak gerçekleştirilecektir.
 20.2. GAMA’nın işbu SÖZLEŞME’de belirtilen, MÜŞTERİ’nin ise SİTE üzerinden yazılı olarak bildirdiği iletişim adresleri işbu SÖZLEŞME ile ilgili olarak yapılması gereken her türlü bildirim ve yazışma için yasal tebligat adresi olarak kabul edilecektir.
 20.3. MÜŞTERİ, iletişim bilgilerindeki değişiklikleri, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) İŞ GÜNÜ içerisinde yazılı olarak GAMA’ya bildirmedikçe ya da SİTE üzerinden gerekli güncellemeleri yapmadıkça, eski iletişim adreslerine yapılacak her türlü yazışmanın ve bildirimin kendisine usulünce yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
21. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
 21.1. İşbu SÖZLEŞME ve/veya MÜŞTERİ’nin SİTE üzerinden gerçekleştireceği herhangi bir işlem veya sipariş ile tüm bunlardan doğabilecek her türlü uyuşmazlığın yorumu ve/veya uygulanması Türk Hukuku’na tabidir.
 21.2. İşbu SÖZLEŞME ve/veya MÜŞTERİ’nin SİTE üzerinden gerçekleştireceği herhangi bir işlem veya sipariş ile tüm bunlardan doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
22. SÖZLEŞME’NİN BÜTÜNLÜĞÜ
 22.1. Bu SÖZLEŞME, Taraflar arasında işbu SÖZLEŞME’de belirtilen hususlarda varılmış olan nihai anlaşmadır. SÖZLEŞME konusunda Taraflar arasında yapılmış önceki her tür sözlü veya yazılı anlaşma, müzakere, yazışma ve/veya sair görüşmenin hiçbir geçerliliği yoktur. Bunlar Taraflar için hiçbir hukuki bir netice doğurmayacaktır.
23. YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİK
 23.1. MÜŞTERİ, işbu SÖZLEŞME’yi, işbu SÖZLEŞME’nin eklerini ve SÖZLEŞME’de atıf yapılan metinlerin tamamını okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 23.2. İşbu SÖZLEŞME, MÜŞTERİ’nin üyelik kaydını tamamlayarak işbu SÖZLEŞME’yi elektronik olarak onaylaması neticesinde karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
 23.3. İşbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi, SÖZLEŞME’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.
 23.4. GAMA işbu SÖZLEŞME hükümleri dahil olmak üzere SİTE’de, SİTE üzerinden sunulan hizmetlerde, SİTE’de yer alan politikalarda, bilgilendirmelerde, her türlü şart ve koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. GAMA, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu SÖZLEŞME’yi ve SİTE’de yer alan her türlü hizmeti, politikayı, bilgilendirmeyi, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla SİTE’de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. Tüm değişiklikler SİTE’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. Değiştirilmeyen hükümler ise aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Değişiklikler, SİTE üzerinden yapılacak duyuru ve/veya ayrıca gönderilebilecek özel iletiler ile MÜŞTERİ’ye bildirilebilir. SİTE’deki değişiklikleri ve güncellemeleri takip etmek MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. Değişikliklere rağmen MÜŞTERİ’nin SİTE’yi kullanmaya devam etmesi tüm değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelecektir.
 23.5. İşbu SÖZLEŞME herhangi bir nedenle sona erse de SÖZLEŞME’nin 14, 15, 16, 17, 21 ve 23.5. maddeleri geçerliliğini koruyacaktır.

Shopping Cart
Scroll to Top